Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja skupine KULINA, t.j. od 1. novembra 2022

I. Osnovne določbe

Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju "SPP") urejajo razmerja med strankama kupoprodajne pogodbe - prodajalcem KULINA Group, t.j., ID podjetja: 26155559, ID za DDV: 26155559, registrirano v poslovnem registru, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek B, spis 6384  (v nadaljevanju "prodajalec" ali "Kulina") in kupec (v nadaljevanju " Kupec") na področju prodaje kuhinjske in namizne posode ter dodatkov in opreme za gospodinjstvo, pisarno in vrt.

Kupec z ustvarjanjem naročila potrjuje, da se je pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe seznanil s temi Splošnimi pogoji, katerih sestavni del je Komunikacija pred sklenitvijo Kupoprodajne pogodbe, Pravila za pritožbe, Pogoji varovanja osebnih podatkov in informacije o Načinu pošiljanja in da se z njimi strinjajo v besedilu, ki je veljalo v trenutku izdelave naročila. Kupec je s temi pogoji seznanjen na ustrezen način, preden odda naročilo in ima možnost, da se z njimi seznani.

Prodajalec

Družba KULINA Group, t.j. s sedežem na naslovu Výtvarná 1023/4, 161 00 Praga 6, ID: 26155559, je družba, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek B, vložek 6384 in se ukvarja s prodajo kuhinjske in namizne posode končnim potrošnikom in podjetjem.

Kupec

Kupec je:

v skladu s temi SPP, posameznik, ki je potrošnik, podjetni posameznik ali pravna oseba.

 1. a) potrošnik - oseba, ki sklene in izvrši pogodbo zunaj okvirja svojega podjetja ali katere koli druge podjetniške dejavnosti. To je posameznik ali pravna oseba, ki kupuje izdelke ali uporablja storitve za namene, ki niso povezani s poslovanjem s temi izdelki ali storitvami.
 2. b) podjetnik - oseba, ki opravlja samostojno pridobitno dejavnost za svoj račun in na lastno odgovornost na podlagi obrtnega dovoljenja ali na podoben način v skladu z veljavnimi zakoni, z namenom, da jo opravlja neprekinjeno in z namenom pridobivanja dobička. Za namene varstva potrošnikov in druge namene je podjetnik tudi vsaka oseba, ki sklepa pogodbe v zvezi s svojo poslovno, proizvodno ali podobno dejavnostjo ali v okviru samostojnega opravljanja svojega poklica, ali oseba, ki deluje v imenu ali za račun podjetnika. Za namene SPP je podjetnik oseba, ki v skladu s prejšnjim stavkom deluje v okviru svoje podjetniške dejavnosti. Če kupec v naročilu navede svojo matično številko podjetja, potrjuje, da se v pogodbenem razmerju s prodajalcem šteje za podjetnika in da zanj veljajo pravila, ki jih za podjetnike določajo SPP.

II. Komunikacija pred Sklenitvijo Kupoprodajne pogodbe za Kupce, ki so Potrošniki

 1. Kupec je dolžan plačati kupnino pred prejemom dobave po kupoprodajni pogodbi.
 2. Kupec se lahko s svojo pritožbo vedno obrne na prodajalca po telefonu, pisno ali kako drugače in če pritožba kupca ni ugodno rešena, ima pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem ali nadzornem javnem organu.
 3. Ob pričetku poslovnega razmerja, potrošnik prodajalcu posreduje le svoje kontaktne podatke, ki so potrebni za nemoteno obravnavo naročila, oziroma podatke, za katere potrošnik želi, da so navedeni v nakupnih dokumentih.
 4. Za vsa pravna razmerja med Prodajalcem in Kupcem, ki je potrošnik, katera niso izrecno urejena v teh SPP, veljajo ustrezna določila Civilnega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov ter s tem povezanimi predpisi, vsi z veljavnimi spremembami.
 5. Če je s kupcem sklenjena individualna pogodba, ima takšna pogodba prednost pred temi Splošnimi pogoji, zato se v primeru katere koli določbe individualne pogodbe, ki odstopa od pogojev iz teh Splošnih pogojev, uporablja določba individualne pogodbe.
 6. Kupec se zaveda, da z nakupom izdelkov, ki jih ponuja prodajalec, ne pridobi pravice do uporabe registriranih blagovnih znamk, trgovskih imen, logov podjetij ali patentov Prodajalca ali drugih podjetij, razen če je v posebni pogodbi v posameznem primeru dogovorjeno drugače.
 7. Cene blaga in storitev, ki so navedene v spletni trgovini, vključujejo DDV in vse zakonsko določene dajatve. Skupna cena naročila brez DDV je navedena v vseh korakih košarice. Stroški dostave in plačila so odvisni od izbranih načinov dostave in plačila naročila.

III. Naročanje

 1. Kupec bo prejel blago po ceni, ki velja v času naročila. Pred oddajo naročila ima Kupec-potrošnik možnost, da se seznani s skupno ceno z DDV in brez DDV ter vsemi drugimi stroški. Ta cena bo navedena v naročilu in v sporočilu, ki potrjuje sprejetje naročila blaga. Pred oddajo naročila ima Kupec-potrošnik možnost izvedeti, kako dolgo je ponudba ali cena veljavna. V primeru naročila posebnega blaga ali blaga, ki ga ni na zalogi, ima Prodajalec pravico kupcu po telefonu/elektronski pošti predhodno potrditi ceno in rok dobave. Prodajalec lahko to ceno spremeni glede na trenutne razmere na trgu in glede na gibanje menjalnega tečaja CZK v primerjavi s tujimi valutami. Če se kupec s takšno spremembo ne strinja, naročila ne bo potrdil in naročilo ne bo izvršeno. 

 2. Naročilo je oddano v trenutku, ko Kupec izbrano blago ali storitev doda v košarico in pošlje naročilo. Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko kupec potrdi oddano naročilo, glej člen IV.

 3. Naročila je mogoče oddati na naslednje načine:
  - prek spletne trgovine na naslovu www.kulina.si (v nadaljnjem besedilu: e-trgovina)”)
  - po elektronski pošti na naslov info@kulina.si
  - po telefonu na številki +386 1 777 4789

 4. Prodajalec priporoča, da Kupec odda naročilo na spletni trgovini ali v pisni obliki (e-mail) in navede naslednje podatke:
  - ime, priimek in naslov stalnega prebivališča ali podjetja in sedež Kupca
  - ID podjetja, če nakup opravi podjetnik/podjetje; ID za DDV, če je kupec registriran kot plačnik DDV-ja
  - telefonsko številko, ki jo bo prevoznik uporabil kot kontaktno številko za namen dostave blaga Kupcu
  - kodo in naziv blaga, kot sta navedena na ceniku
  - ceno na enoto
  - način plačila in dostave
  - naslov za dostavo, če se razlikuje od naslova za izdajo računa za Kupca
  - vse druge podatke, za katere kupec meni, da so potrebni. Ob nakupu prek spletnega mesta mora Kupec izpolniti vse potrebne podatke.

IV. Sklenitev kupoprodajne pogodbe

 1. Kupoprodajna pogodba - naročilo Kupca je predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe, kupoprodajna pogodba pa je sklenjena v trenutku, ko Prodajalec Kupcu izroči zavezujoč sprejem tega predloga. Sklenitev kupoprodajne pogodbe Kulina, Kupcu takoj potrdi z informativnim e-mail sporočilom s povzetkom vsebine naročila, ki ga pošlje na e-mail naslov, ki ga je navedel Kupec (z zavezujočo potrditvijo naročila s strani Prodajalca - s pošiljanjem potrditve naročila). V tem trenutku med kupcem in prodajalcem nastanejo medsebojne pravice in obveznosti, ki so opredeljene v kupoprodajni pogodbi in v teh splošnih pogojih. Prodajalec je dolžan potrditi sprejem kupoprodajne pogodbe (naročila) običajno s pošljanjem potrditve po elektronski pošti takoj po prejemu naročila v sistem Prodajalca.

 2. Pogodba je sklenjena v angleškem jeziku (ali v jeziku, ki ga uporabljate v določeni državi). Sklenjeno pogodbo Prodajalec arhivira za namen njene uspešne izpolnitve in ni dostopna tretjim osebam, ki niso vpletene. Informacije o vseh tehničnih korakih do sklenitve pogodbe, so razvidne iz teh Splošnih pogojev, kjer je ta postopek razumljivo opisan. Kupec ima pred pošiljanjem naročila možnost preveriti in popraviti naročilo, spremeniti vsebino košarice, način dostave in plačila. Pri sklepanju pogodbe lahko Kupcu pomaga uslužbenec Prodajalca v trgovini, po telefonu ali pri oddaji naročila po e-mail pošti. Kupec je dolžan preveriti vse podatke, ki jih je navedel/izbral pri oblikovanju naročila. Ti Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani spletne trgovine www.kulina.si, da jih lahko kupec arhivira in reproducira.

 3. Glede na naravo naročila (količina blaga, znesek nakupa, pričakovani stroški pošiljanja) lahko Prodajalec od Kupca vedno zahteva dodatno potrditev naročila (npr. pisno ali po telefonu).

 4. Kupec se zaveda, da Prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe, zlasti ne s strankami, ki so v preteklosti bistveno kršile svoje obveznosti do Prodajalca.

 5. Kupec se strinja, da se pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe uporabljajo sredstva komunikacije na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec zaradi uporabe sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), nosi Kupec.

V. Odstop od pogodbe

 1. Kupec-potrošnik lahko odstopi od kupoprodajne pogodbe v 60 dneh od oddaje naročila. Za spoštovanje roka za odstop od kupoprodajne pogodbe zadostuje, da blago pred iztekom zgoraj navedenega roka, pošlje s katerim koli razpoložljivim načinom dostave za vračilo.

 2. Če potrošnik želi uveljaviti pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe, kot je navedeno v prejšnjem razdelku, tj. v 60 dneh, mora o odstopu od pogodbe pisno obvestiti Prodajalca in sicer tako, da pošlje Obrazec za Vračilo Blaga v pošiljki skupaj z vračanim blagom, po elektronski pošti ali preko spletnega obrazca. Če potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe, kot je navedeno v prejšnjih točkah, bo Prodajalec brez odlašanja, najpozneje pa v 14 dneh od dneva, ko je podjetnik prejel potrošnikovo obvestilo o odstopu od kupoprodajne pogodbe, vrnil vsa plačila, ki jih je Prodajalec prejel od Kupca, vključno s stroški pošiljanja. Vendar pa Prodajalec potrošniku ni dolžan vrniti prejetih sredstev, dokler potrošnik ne izroči blaga Prodajalcu/blago ni dostavljeno Prodajalcu na enega od možnih načinov vračila.

 3. Če potrošnik odstopi od pogodbe, bo Prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 14 dneh od odstopa od pogodbe, poslal ali izročil blago, ki ga je prejel od podjetnika.
 4. Če potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe, mora Prodajalcu vrniti blago v stanju, v kakršnem ga je prejel, t.j. po možnosti v originalni embalaži, neuporabljeno in nepoškodovano, skupaj z vsemi deli, dodatki, dokumentacijo in po potrebi z darili, ki jih je potrošnik prejel skupaj z blagom. Potrošnik blago vrne tako, da ga pošlje na kontaktni naslov v skladu s postopkom, opisanim v razdelku vračilo blaga ali z izročitvijo blaga v poslovalnici Prodajalca.

 5. Če je Kupcu dovoljeno odstopiti od kupoprodajne pogodbe v šestdesetih dneh, se Kupec strinja, da se vrnjena kupnina lahko zmanjša za znesek, za katerega se je zmanjšala vrednost blaga. Kupec se zaveda, da če je blago, ki ga Kupec vrne poškodovano, obrabljeno ali delno porabljeno, postane Prodajalec upravičen do odškodnine za nastalo škodo, ki jo plača Kupec. Pravico do nadomestila za nastalo škodo lahko Prodajalec enostransko pobota s pravico Kupca do vračila kupnine.

 6. Prodajalec lahko kadar koli odstopi od kupoprodajne pogodbe, preden Kupec prevzame blago. V tem primeru bo Prodajalec Kupcu brez odlašanja vrnil kupnino z brezgotovinskim nakazilom na račun, ki ga je navedel Kupec.

 7. Če je Kupcu skupaj z blagom izročeno darilo, se darilna pogodba sklene med Prodajalcem in Kupcem z odstopnim pogojem in sicer da v primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe potrošnika, darilna pogodba v zvezi z darilom ne bo več veljala, Kupec pa bo moral darilo skupaj z blagom vrniti Prodajalcu.

Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe v naslednjih primerih:

 1. opravljanje storitev, ki jih je Prodajalec opravil s predhodnim izrecnim soglasjem potrošnika pred iztekom roka za odstop od pogodbe;

 2. dobava blaga ali storitev, katerih cena je odvisna od odstopanj na finančnih trgih, ki niso odvisna od volje Prodajalca in ki se lahko pojavijo v roku za odstop od pogodbe;

 3. dobava blaga, ki je bilo prilagojeno na zahtevo potrošnika ali potrošniku;

 4. dobava hitro pokvarljivega blaga ali blaga, ki je bilo po dobavi nepopravljivo pomešano z drugim blagom;

 5. popravilo ali vzdrževanje, opravljeno na lokaciji, ki jo določi potrošnik na njegovo zahtevo; vendar to ne velja v primeru naknadne izvedbe drugačnih popravil od zahtevanih ali dobave drugačnih nadomestnih delov od zahtevanih;

 6. dobava blaga v zaprti embalaži, ki ga je potrošnik odstranil iz embalaže in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti (zlasti orodja za manikuro in pedikuro);

 7. dostava časopisov, periodičnih tiskovin ali revij.

VI. Delovni čas

Naročila preko spletne trgovine www.kulina.si se lahko oddajo 24 ur na dan, 7 dni na teden.

VII. Cene

 1. Podatki o blagu in ceni, ki jih navaja Prodajalec, so zavezujoči, razen v primeru očitne napake. Navedene cene vključujejo vse davke (npr. DDV) in dajatve, razen stroškov dostave blaga (glej člen II.)
 2. Kupec je dolžan Prodajalcu skupaj z nakupno ceno blaga plačati tudi stroške dobave blaga v dogovorjenem znesku. Če ni izrecno navedeno drugače, nakupna cena v nadaljevanju pomeni tudi stroške, povezane z dobavo blaga.

 3. Popustov na cene blaga, ki jih prodajalec odobri kupcu, ni mogoče združevati.

 4. Prodajna ponudba blaga in cene takega blaga ostanejo v veljavi za čas, ko so v spletni trgovini prikazani kot izdelki na zalogi in do izteka obdobja časovno omejenega popusta, če je cena izdelka znižana za omejeno časovno obdobje.

VIII. Plačilni pogoji

 1. Kulina sprejema naslednje načine plačila. Če želite izvedeti posebne pogoje uporabe plačilnih metod, sledite ustreznim povezavam.

 2. Blago ostane last Prodajalca do celotnega plačila kupnine, vendar nevarnost poškodbe predmeta preide s prevzemom blaga na Kupca.

 3. Prodajalec si pridržuje pravico, da kupcu ponudi le nekatere načine plačila po svoji presoji.

 4. Pri plačilu po povzetju je treba plačati kupnino v trenutku prevzema blaga. Če se uporabi brezgotovinsko plačilo, kupnina zapade v plačilo v 7 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

 5. Če se uporablja brezgotovinsko plačilo, mora Kupec pri plačilu kupnine za blago navesti variabilni simbol plačila. Pri brezgotovinskem plačilu je obveznost Kupca izpolnjena v trenutku plačila kupnine, ko je ustrezni znesek nakazan na račun Prodajalca.

 6. Če kupec ne zagotovi dodatne potrditve naročila (oddelek IV.c), lahko Prodajalec zahteva plačilo celotne kupnine, preden Kupcu pošlje blago.

 7. Plačilo "Klarna" je rešitev, ki jo zagotavlja Klarna Bank AB (publ). Korporacija. ID št. 556737-0431, s sedežem na naslovu Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, na podlagi računa Klarna, tako da terjatev do plačila s podaljšanim plačilnim rokom odstopi banki Klarna Bank AB, pod pogoji iz "Splošnih pogojev za uporabnike storitve "Klarna"". Če kupec uporablja storitev "Klarna", ki jo posreduje Prodajalec in jo zagotavlja Klarna Bank AB, mora Kupec opraviti plačilo (tj. plačati celotno kupnino in stroške dostave blaga) v 30 dneh od dneva, ko je blago dobavljeno. Kupoprodajna pogodba se sklene tako, da Kupec izpolni naročilo, Prodajalec sprejme naročilo (s pisno potrditvijo, poslano po elektronski pošti), Kupec plača naročeno blago ali uporabi storitev "Klarna". Kupec se strinja, da z izbiro storitve "Klarna" v košarici pri Trgovcu in po naknadni potrditvi plačila Klarna sprejema "Splošne pogoje za uporabnike storitve "Klarna".

 8. Prodajalec bo Kupcu izdal davčni dokument - račun o plačilih, opravljenih na podlagi kupoprodajne pogodbe, če je to običajno v poslovni praksi ali če tako določa veljavna zakonodaja. Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Prodajalec bo kupcu izdal davčni dokument - račun najpozneje po dobavi blaga kupcu in ga poslal v elektronski obliki na elektronski naslov Kupca.

 9. Račun - davčni dokument bo shranjen v elektronskem arhivu

IX. Pogoji dostave

 1. Kulina zagotavlja naslednje možnosti dostave. Če želite izvedeti posebne pogoje prevoznikov, sledite ustreznim povezavam. Stroški pošiljanja so urejeni s cenikom, ki velja na dan oddaje naročila.
 2. Če je Prodajalec po kupoprodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je Kupec navedel v naročilu, je Kupec dolžan prevzeti blago ob dostavi. Če Kupec ne prevzame blaga ob dostavi, lahko Prodajalec odstopi od kupoprodajne pogodbe.

 3. Če je treba zaradi Kupca blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je navedeno v naročilu, je Kupec dolžan kriti stroške, povezane z večkratno dostavo ali drugačnim načinom dostave blaga.

 4. Kupec je dolžan ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti brezhibnost embalaže blaga in v primeru morebitnih napak o tem takoj obvestiti prevoznika. Če ugotovi, da je embalaža poškodovana in kaže znake nedovoljenega dostopa do vsebine pošiljke, Kupec ni dolžan prevzeti pošiljke od prevoznika. Kupec s podpisom dobavnice potrjuje, da je bila embalaža pošiljke, v kateri je bilo blago, nepoškodovana.

 5. Če je pošiljka nepopolna ali poškodovana, mora Kupec to takoj sporočiti po elektronski pošti na naslov info@kulina.si, od prevoznika pridobiti zapisnik o škodi in ga po elektronski pošti nemudoma poslati Prodajalcu. Če je reklamacija v zvezi z nepopolno pošiljko ali zunanjo poškodbo pošiljke vložena pozneje, ima potrošnik še vedno pravico do reklamacije izdelka, vendar lahko prodajalec dokaže, da ni šlo za kršitev kupoprodajne pogodbe.

X. Odgovornost za Pomanjkljivo Dobavo in Garancija za Kakovost

Odgovornost Prodajalca za pomanjkljivo dobavo in garancijske pogoje v zvezi z blagom ureja Reklamacijski pravilnik Prodajalca (glej spodaj) in veljavni zakonski predpisi.

XI. Druge Pravice in obveznosti Pogodbenih strank

 1. Kupec pridobi lastninsko pravico za blago po plačilu celotne kupnine za blago.

 2. Kupec se zaveda, da so programska oprema in drugi deli, ki sestavljajo spletni vmesnik trgovine (vključno s fotografijami izdelkov v ponudbi), zaščiteni z avtorskimi pravicami. Kupec se zavezuje, da ne bo izvajal nobenih dejavnosti, ki bi Kupcu ali tretjim osebam omogočile nepooblaščeno spreminjanje ali uporabo programske opreme ali drugih delov, ki sestavljajo spletni vmesnik trgovine.

XII. Končne določbe

 1. Če razmerje, vzpostavljeno z nakupno pogodbo, vključuje mednarodni (tuji) element, se Pogodbeni stranki strinjata, da za to razmerje velja Češko pravo. To ne posega v pravice potrošnika v skladu z veljavno zakonodajo.

 2. Če katera koli določba teh Splošnih Pogojev je ali postane neveljavna ali neučinkovita, bodo neveljavne določbe nadomeščene z določbami, katerih pomen je čim bolj podoben neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost katerekoli določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.

 3. Obrazec za odstop od kupoprodajne pogodbe je priloga k Splošnim pogojem.

 4. Za razmerja in morebitne spore, ki izhajajo iz pogodbe, veljajo izključno zakoni Češke republike in jih rešujejo pristojna sodišča Češke republike.

 5. Ti Splošni pogoji začnejo veljati 1. oktobra 2022 in nadomeščajo vse predhodne določbe in prakso. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila.

 

PRAVILA ZA REKLAMACIJE

Ta Reklamacijska Pravila začnejo veljati 1. novembra 2022 in nadomeščajo prejšnja pravila o reklamacijah. Ta Reklamacijska pravila so na voljo kot dokument na spletni strani www.kulina.si in so sestavni del Splošnih Pogojev Poslovanja družbe KULINA Group, a.s.

I. Splošne Določbe

Reklamacijski pravilnik opisuje običajno poslovno sodelovanje med Kupcem, ki je potrošnik in Prodajalcem, tj. KULINA Group, a.s. Kupec se mora pred naročilom blaga seznaniti z Reklamacijskim pravilnikom in Splošnimi pogoji poslovanja. S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe in prevzemom blaga od Prodajalca se Kupec strinja s spodaj navedenim Reklamacijskim pravilnikom. Prevzem blaga pomeni trenutek, ko je blago prevzeto od prevoznika ali na prevzemnem mestu enega od prevoznikov.

Kot garancijsko listino (garancijski list), Prodajalec za vsako kupljeno blago izda nakupno listino (račun ali poenostavljeno potrdilo o prodaji - v nadaljevanju "garancijski list"), ki vsebuje vse zakonsko predpisane podatke, potrebne za uveljavljanje garancijskega zahtevka (ime blaga, trajanje garancije, cena, količina itd.).

II. Pravice in Dolžnosti iz naslova Neustrezne Dobave

Ob prijavi nepravilnosti ali brez nepotrebnega odlašanja po prijavi napake, bo Kupec obvestil Prodajalca o tem, katero pravico je izbral.

Kakovost v trenutku prevzema - Prodajalec Kupcu jamči, da blago ob prevzemu nima napak. Prodajalec Kupcu jamči, da je blago ob prevzemu s strani Kupca:

 • blago ima lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, če pa takega dogovora ni, ima blago lastnosti, ki jih je opisal Prodajalec ali proizvajalec ali ki jih je Kupec pričakoval glede na naravo blaga in oglaševanja Prodajalca ali proizvajalca;
 • blago je primerno za namen, ki ga je za njegovo uporabo navedel Prodajalec ali za namen, za katerega se blago te vrste običajno uporablja;
 • blago ustreza kakovosti ali dizajnu dogovorjenega vzorca ali modela, če sta bila kakovost ali dizajn naročena na podlagi dogovorjenega vzorca ali modela;
 • blago je bilo dobavljeno v zahtevani količini;
 • blago izpolnjuje zahteve pravnih predpisov.

Če se napaka pokaže v šestih mesecih po prevzemu blaga se šteje, da je blago imelo napako že ob prevzemu.

Če je na prodanem blagu, njegovi embalaži, navodilih priloženih blagu, ali oglasih v skladu z drugimi pravnimi predpisi naveden rok, v katerem se blago lahko uporablja, se uporabljajo določbe o garanciji za kakovost.

Zgoraj navedena pravica Kupca ne velja če:

 • če gre za blago prodano po nižji ceni na napako, zaradi katere je bila dogovorjena nižja cena;
 • za obrabljenost blaga nastalo zaradi njegove uporabe;
 • če gre za rabljeno blago, za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago v času, ko ga je prevzel potrošnik; ali
 • če to izhaja iz narave blaga.

Če ima blago napako in jo je mogoče odpraviti, lahko Kupec zahteva popravilo ali dopolnitev manjkajočega blaga ali razumno znižanje nakupne cene. Če napake ni mogoče odpraviti in blaga zaradi te napake ni mogoče pravilno uporabljati, lahko kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe ali zahteva razumno znižanje kupnine.

Blago je pomanjkljivo, če ga Prodajalec Kupcu ne izroči v dogovorjeni količini, kakovosti in obliki. Če kakovost in oblika nista dogovorjeni, bo prodajalec dobavil blago s kakovostjo in dizajnom, primernim za namen, ki je razviden iz kupoprodajne pogodbe.

Če blago nima zgoraj navedenih lastnosti (zlasti če blago nima lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili in če takega dogovora ni in če blago nima lastnosti, ki jih je opisal Prodajalec ali proizvajalec ali ki jih je Kupec pričakoval glede na naravo blaga in oglaševanje Prodajalca ali proizvajalca; če blago ni primerno za namen, ki ga je navedel Prodajalec oziroma za namen katerega se blago te vrste običajno uporablja; blago ne ustreza kakovosti ali dizajnu dogovorjenega vzorca ali modela, če sta bila kakovost ali dizajn naročena na podlagi dogovorjenega vzorca ali modela; če blago ni bilo dobavljeno v zahtevani količini, velikosti ali teži in če blago ne ustreza zahtevam pravnih predpisov), lahko potrošnik zahteva tudi dobavo nove stvari brez napak, če takšna zahteva ni neustrezna glede na naravo napake in če se napaka nanaša le na del blaga, lahko potrošnik zahteva le zamenjavo tega dela; če to ni mogoče, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Če pa je to neupravičeno glede na naravo zadeve, zlasti če je napako mogoče odpraviti brez nepotrebnega odlašanja, ima potrošnik pravico do brezplačne odstranitve napake.

Kupec ima tudi pravico do dobave novega blaga ali zamenjave dela v primeru odstranljive napake, če Kupec zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak ne more pravilno uporabljati predmeta. V takem primeru ima Kupec pravico odstopiti od pogodbe.

Če Kupec ne odstopi od pogodbe ali ne uveljavlja pravice do dobave novega blaga brez napak, zamenjave njegovega dela ali popravila blaga, lahko kupec zahteva primeren popust. Kupec ima tudi pravico do ustreznega popusta, če Prodajalec Kupcu ne more dobaviti novega blaga brez napak, zamenjati dela blaga ali popraviti blaga ter če Prodajalec ne odpravi napake v razumnem roku ali če bi mu odpravljanje napake lahko povzročilo precejšnje težave.

Kupec nima pravic iz dobave blaga z napako, če je pred prevzemom blaga vedel, da ima blago napako ali če je napako povzročil Kupec sam. Če ima blago napako, za katero je odgovoren Prodajalec in gre za blago prodano po nižji ceni ali rabljeno blago, ima Kupec pravico do primernega popusta namesto pravice do zamenjave blaga.

Pravice, ki so posledica napake, se uveljavljajo pri Prodajalcu, pri katerem je bil izdelek kupljen. Če pa je kot stranka, določena za izvedbo popravila, navedena druga stranka, ki se nahaja na lokaciji Prodajalca ali na lokaciji bližje Kupcu, bo Kupec uveljavljal pravico do popravila predmeta pri stranki, določeni za izvedbo popravila. Tako določena stranka, ki bo opravila popravilo, bo izdelek popravila v roku, o katerem sta se Prodajalec in Kupec dogovorila ob nakupu izdelka.

III. Pomembna kršitev pogodbe

Če je pomanjkljiva dobava bistvena kršitev pogodbe, ima potrošnik pravico do:

 • odprave napake z dostavo novega blaga brez napak ali manjkajočega blaga;
 • odprave napake s popravilom blaga;
 • primernega znižanja nakupne cene blaga;
 • odstopa od pogodbe.

Nebistvena kršitev pogodbe - Če je pomanjkljiva dobava nebistvena kršitev pogodbe, ima kupec pravico do odprave napake ali do primernega znižanja nakupne cene. Če Kupec v primeru nebistvene kršitve pogodbe ne uveljavlja pravice do znižanja kupnine ali ne odstopi od kupoprodajne pogodbe, lahko Prodajalec dobavi manjkajoče ali odpravi pravno napako. Druge napake lahko Prodajalec po lastni izbiri odpravi s popravilom blaga ali z dobavo novega blaga; izbira ne sme povzročiti neupravičenih stroškov za Kupca.

Če Prodajalec ne odpravi napake na blagu pravočasno ali zavrne odpravo napake na blagu, lahko Kupec zahteva znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe. Te odločitve Kupec ne more spremeniti brez soglasja Prodajalca. Ko Prodajalec Kupcu dostavi novo blago, bo Kupec Prodajalcu na njegove stroške vrnil prej dobavljeno blago.

Garancija kakovosti - Z garancijo za kakovost Prodajalec jamči, da bo blago v določenem obdobju primerno za uporabo v običajni rabi ali da bo ohranilo svoje običajne lastnosti. Navedba garancijskega roka ali življenjske dobe blaga na embalaži ali v oglaševanju ima tudi te učinke. Garancija je lahko izdana tudi za sestavne dele blaga.

Če Prodajalec izda garancijo za kakovost blaga, je garancijski rok vključen v informacije o določenem izdelku, ki so navedene na spletnem mestu www.kulina.si.

Garancijski rok se začne z izročitvijo blaga potrošniku; če je blago poslano v skladu s pogodbo, se garancijski rok začne z dostavo blaga na ciljno destinacijo. Če kupljeno blago začne uporabljati oseba, ki ni Prodajalec, začne garancijski rok teči na dan, ko je bilo blago dano v uporabo pod pogojem, da je Prodajalec naročil dajanje blaga v uporabo najpozneje v treh tednih od prevzema predmeta ter zagotovil ustrezno in pravočasno pomoč pri izvedbi storitve.

Kupec nima pravic iz garancije, če je napako povzročil zunanji dogodek po prehodu nevarnosti nastanka škode na blagu na potrošnika. To ne velja, če je napako povzročil Prodajalec.

IV. Pogoji za Uveljavljanje Pravic iz naslova Dobave z Napako in Pravic iz Garancije za kakovost (v nadaljevanju skupaj imenovane "reklamacije")

 1. Priporočljivo je, da Kupec ob dostavi pošiljke skupaj s prevoznikom preveri stanje pošiljke (število paketov, nepoškodovanost traku z logotipom podjetja, poškodbe škatle) v skladu s priloženim prevoznim dokumentom. Kupec lahko zavrne prevzem pošiljke, ki ni v skladu s kupoprodajno pogodbo, npr. je nepopolna ali poškodovana. Če kupec od prevoznika prevzame poškodovano pošiljko, je treba poškodbo opisati v zapisniku o predaji pošiljke, ki ga sestavi prevoznik.
 2. Če je pošiljka nepopolna ali poškodovana, mora Kupec to takoj sporočiti po elektronski pošti na naslov info@kulina.si, pri prevozniku sestaviti zapisnik o škodi in ga po elektronski ali navadni pošti nemudoma poslati Prodajalcu. Če je pritožba v zvezi z nepopolno pošiljko ali zunanjo poškodbo pošiljke vložena pozneje, ima potrošnik še vedno pravico vložiti pritožbo v zvezi s predmetom, vendar lahko prodajalec dokaže, da ni šlo za kršitev kupoprodajne pogodbe.

Kraj za oddajo pritožbe je KULINA Group, a.s., Volta Real skladiščno mesto, Strojírenská 259/16, 155 21 Zličín. Priporočamo, da Kupec reklamirano blago vedno pošlje na naslov Prodajalca preko prevoznika ali ga dostavi osebno. Reklamacijsko blago mora biti temeljito zavarovano, da se med prevozom ne poškoduje, paket pa mora biti vidno označen z napisom "REKLAMACIJA" in vsebovati reklamacijsko blago (vključno z vsemi dodatki). Priporočamo, da priložite kopijo nakupnega dokumenta, podroben opis napake in zadostne kontaktne podatke Kupca (povratni naslov, telefonsko številko). Brez tega ni mogoče ugotoviti izvora in napake blaga. Postopek pošiljanja blaga, ki je predmet reklamacije, je opisan tukaj.

 1. Kupec dokazuje svoje pravice iz odgovornosti za napako ali iz garancije za kakovost s predložitvijo nakupnega dokumenta in če je bila v preteklosti vložena reklamacija blaga, tudi z reklamacijskim dokumentom. Na dokumentu o pridobitvi (nakupnem ali reklamacijskem dokumentu) mora biti navedena ista serijska številka kot na reklamiranem izdelku (če ima izdelek serijsko številko).
 2. Odgovornost za napake in garancija za kakovost ne veljata za napake, ki so posledica uporabe neustreznih ali pomanjkljivih pripomočkov, neustreznega orodja, neustreznih delovnih postopkov itd. Prodajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi takšne uporabe. Odgovornost za napake in garancija za kakovost prav tako ne veljata za napake, ki so posledica nepravilnega rokovanja, nestrokovnega ali neustreznega ravnanja, uporabe ali namestitve v nasprotju z navodili za uporabo, ali za poškodbe električnih naprav zaradi prenapetosti v električnem omrežju.

Odgovornost za napake in garancija za kakovost ne veljata tudi za škodo, ki nastane zaradi (skupaj z omejitvijo iz člena II Pravilnika o reklamacijah):

 1. mehanske poškodbe blaga;
 2. električna prenapetost (vidno zažgani deli ali integrirana vezja);
 3. uporaba blaga v pogojih (temperatura, izpostavljenost prahu, vlažnost ter kemični in mehanski dejavniki), ki niso v skladu s pogoji okolja, ki jih je določil prodajalec ali proizvajalec;
 4. nestrokovna namestitev, ravnanje ali uporaba ali zanemarjena skrb za blago;
 5. zaradi prevelike obremenitve ali uporabe v nasprotju s pogoji, navedenimi v dokumentaciji ali splošnih pravilih;
 6. nekvalificirano dejanje ali sprememba parametrov;
 7. spremembe, ki jih opravi stranka (premazovanje, upogibanje itd.), pod pogojem, da je napaka posledica teh sprememb.
 8. Blago predloženo kot del reklamacije, bo preizkušeno le glede napake, ki jo je navedel kupec (v reklamacijskem obrazcu, v priloženem dokumentu z opisom napake). Priporočamo, da napako navedete v obrazcu za vračilo, ki je priložen kot papirni dokument k vsakemu dostavljenemu naročilu, ali v spletnem reklamacijskem obrazcu.

V. Postopek Obravnave Pritožb

V primeru stvarne ali nestvarne kršitve pogodbe s strani Prodajalca lahko Kupec uveljavlja svoje pravice, ki izhajajo iz odgovornosti Prodajalca za napake ali iz dane garancije za kakovost, v skladu s členom II Pravilnika o reklamacijah.

Prodajalec bo pritožbo, vključno z odpravo napake, obravnaval brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 30 dneh od dneva, ko je bila pritožba vložena. Po izteku tega roka ima potrošnik enake pravice, kot če bi šlo za napako, ki je ni mogoče odpraviti. Ta rok ni zavezujoč za Kupca, ki je ob nakupu navedel svojo ID številko podjetja, zato njegovo razmerje s Prodajalcem ureja Gospodarski zakonik.

Prodajalec bo Kupcu izdal pisno potrdilo, v katerem bo navedel datum vložitve pritožbe, vsebino pritožbe in zahtevani način obravnave pritožbe; ter potrditev datuma in načina obravnave pritožbe, vključno s potrditvijo popravila in njegovega trajanja, oziroma pisno izjavo o razlogih za zavrnitev pritožbe.

Če je reklamacija upravičena, je Kupec upravičen do povračila stroškov, ki so nastali v zvezi z reklamacijo (zlasti poštnine, ki jo je Kupec plačal pri pošiljanju reklamiranega blaga). Če potrošnik odstopi od pogodbe zaradi napake na izdelku, je upravičen tudi do povračila stroškov, ki so nastali v zvezi s takim odstopom.

 1. Če se reklamacija blaga, vložena v zakonskem garancijskem roku reši z zamenjavo blaga z novim, se garancijski rok nadaljuje na dan, ko je bila reklamacija rešena. Če je pritožba rešena z zamenjavo blaga, se vsaka naslednja pritožba šteje za prvo pritožbo v zvezi z blagom. Pritožbeni postopek se začne naslednji dan po dnevu vložitve pritožbe in se konča z dnem, ko je pritožba rešena. Informacije o rešitvi pritožbe se pošljejo na elektronski naslov, ki ga je stranka navedla že med nakupom.
 2. Po rešitvi pritožbe bo Prodajalec Kupca obvestil o zaključku postopka pritožbe po telefonu, SMS sporočilu ali e-pošti. Če je bilo blago poslano po prevozniku, bo po rešitvi pritožbe samodejno poslano na naslov Kupca.

Če reklamirano blago ni prevzeto od prevoznika v enem mesecu po izteku roka, v katerem je bilo treba opraviti popravek in če je bil popravek opravljen pozneje, potem v enem mesecu od obvestila, da je bil opravljen (tj. običajno v 60 dneh od dneva vložitve reklamacije), lahko Prodajalec pri sprostitvi reklamiranega blaga zaračuna pristojbino za skladiščenje.

Uporabite lahko tudi spletno različico tukaj.

Varovanje Osebnih Podatkov

Prodajalec izjavlja, da so vsi osebni podatki Kupca, ki jih obdeluje Prodajalec, obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ("SUVP - GDPR"")., Varstvo osebnih podatkov Zakon št.. 101/2000 Zbirke zakonov Češke republike (Coll.), kot je bil spremenjen, Zakon o elektronskih komunikacijah št. 127/2005 Coll., kot je bil spremenjen in Zakon o nekaterih storitvah informacijske družbe št. 480/2004 Coll., kot je bil spremenjen.

Podrobne informacije o varstvu osebnih podatkov so navedene v Deklaraciji o varstvu osebnih podatkov družbe KULINA Group, a.s., ki je na voljo tukaj:

Varovanje Osebnih Podatkov in SUVP

SUVP (GDPR) je bil obravnavan že prej v tem dokumentu. To je uredba Evropske unije, katere namen je dodatno izboljšati varstvo osebnih podatkov vas, Kupcev. Na naši strani ni veliko sprememb, saj smo vaše osebne podatke vestno upravljali že pred začetkom veljavnosti te uredbe. Ena od novih zahtev uredbe je vzpostavitev strani, na kateri vas bomo obveščali, katere osebne podatke o naših strankah zbiramo ter za kakšen namen jih potrebujemo in uporabljamo. To je stran, ki jo zdaj berete.

Kateri podatki so potrebni?

Informacije, ki jih zbiramo o naših strankah, lahko razdelimo v dve skupini. Podatki, ki so potrebni za dostavo naročila stranki in podatki, ki se uporabljajo za namene trženja. Ne zbiramo podatkov o rasi, prepričanjih, političnih stališčih ali zdravju naših strank. 

Kako so zaščiteni podatki?

Vse občutljive osebne podatke skrbno varujemo in jih posredujemo le subjektom, s katerimi smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov, pri čemer vedno posredujemo le tiste informacije, ki so nujno potrebne (prevoznik mora poznati vaš naslov in telefonsko številko, ne pa zgodovine vaših naročil ali števila pritožb). Takšni subjekti so npr. prevozniki, ki potrebujejo vaše podatke za dostavo naročila, spletno mesto za primerjavo cen, če nakup opravite prek njega ali storitev pošiljanja novic. Vsi ti subjekti so se v pogodbi o obdelavi podatkov zavezali, da bodo vaše osebne podatke varovali na enak način kot mi.

Na spletni strani www.kulina.si osebne podatke obdeluje družba KULINA Group a.s. Obdelovalec je ustrezno registriran pri Uradu za varstvo osebnih podatkov (v češčini: Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

Katere osebne podatke obdelujemo in za katere namene?

Ime in priimek

Za dostavo pošiljk, za vašo identifikacijo kot stranko

Arhiviramo jih 10 let.

Naslov za izdajo računov

Za izdajo računov in naše računovodstvo

Arhiviramo jih 10 let.

Naslov za dostavo

Za dostavo pošiljk

Arhiviramo jih 10 let.

E-mail naslov

Za komunikacijo z vami, za pošiljanje informacij v zvezi z vašim naročilom in tržnimi sporočili ter za vašo identifikacijo kot stranke

Arhiviramo jih 10 let.

Telefonska številka

Za komunikacijo z vami, za lažjo dostavo s strani prevoznikov

Arhiviramo jih 10 let.

ID podjetja/DDV

Za izdajo računov in naše računovodstvo

Arhiviramo jih 10 let.

IP naslov

Za namene trženja in za izboljšanje vaše nakupne izkušnje

Arhiviramo jih 5 let.

Fotografije

Fotografije iz naših dogodkov se uporabljajo na naših Facebook profilih in v naših tržnih komunikacijah

 

Videoposnetki

Videi iz naših dogodkov se uporabljajo na naših Facebook profilih in v naših tržnih komunikacijah

 

Piškotki

Spletna mesta za svoje pravilno delovanje potrebujejo vrsto "piškotkov". Večina spletnih mest zahteva soglasje za njihovo obdelavo, sicer ne bi mogla delovati. Seznam piškotkov, ki jih zbira naša spletna stran je na voljo v pop-up oknu s piškotki, ki se odpre z vstopom na spletno stran kulina.si.

 

Namen in način obdelave osebnih podatkov

Kot je delno opisano zgoraj, vaše osebne podatke obdelujemo iz več razlogov. Ti razlogi so opisani v nadaljevanju.

Nakup in prodaja na kulina.si

Da bi lahko uspešno obdelali vaše naročilo, potrebujemo vaše določene podatke za komunikacijo z vami, dostavo vaše pošiljke in izdajo kupoprodajne pogodbe. Ti podatki se torej obdelujejo za namen izpolnitve kupoprodajne pogodbe. Te podatke pridobimo iz obrazca za naročilo (ali iz našega sistema, če ste že bili naš registrirani uporabnik) in jih v skladu z davčno zakonodajo hranimo deset let.

Nekatere od teh podatkov je treba posredovati našim partnerjem, na primer prevoznikom (naslov, telefonska številka, e-poštni naslov).

Podpora prek e-pošte in telefona

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali prek kontaktnega obrazca, lahko od vas zahtevamo dodatne osebne podatke, da preverimo točnost vaše zahteve (vprašanje o naročilu, pomoč pri plačilu itd.). Te informacije potrebujemo, da lahko vašo zahtevo uskladimo z naročili v našem sistemu. Vašo telefonsko številko ali e-poštni naslov in dodatne podatke arhiviramo za namene morebitnih prihodnjih pritožb ali sporov na podlagi našega zakonitega interesa.

Tržno komuniciranje

Vaš e-poštni naslov lahko uporabimo tudi za pošiljanje informacij o izdelkih, novostih, popustih in dogodkih v naši e-trgovini. To delamo zato, da vam omogočimo čim več priložnosti za nakup izdelkov, ki vas bodo razveselili. Če ne želite prejemati takšnih sporočil, se lahko kadarkoli odjavite v nogi vsakega e-poštnega sporočila. Če oddate novo naročilo na kulina.si, se vaš e-poštni naslov ponovno vnese v bazo podatkov in ponovno boste začeli prejemati tržna sporočila. Če se to zgodi, vas prosimo za razumevanje. Gre za težavo programske opreme, ki jo bomo skušali odpraviti. O napaki nas obvestite na naslov info@kulina.si.

Piškotki

Med uporabo našega spletnega mesta se lahko vaši osebni podatki obdelujejo z uporabo piškotkov. Dodatne informacije o tem, kako uporabljamo piškotke so na voljo v pop-up oknu s piškotki, ki se odpre pri vstopu na spletno stran kulina.si

Kako lahko spremenite ali izbrišete svoje podatke?

Če ste registrirani uporabnik, lahko svoje osebne podatke spremenite sami na kulina.si po prijavi na Kulina.si in sicer v razdelku Osebni podatki. Po prijavi si lahko ogledate tudi zgodovino svojih nakupov in s tem povezane dokumente, ki so na voljo za prenos.

V skladu z veljavno zakonodajo imate pravico zahtevati vpogled v svoje osebne podatke, ki jih kot upravljavec obdelujemo, ter pravico zahtevati njihov popravek ali izbris. Kadarkoli lahko tudi prekličete svoje soglasje za obdelavo določenih osebnih podatkov (npr. podatkov za namene trženja), ki ste nam jih dali.

Od nas lahko kadarkoli zahtevate, da prekličemo vaš račun, izbrišemo vaše podatke iz zbirke kontaktov za obveščanje ali v celoti izbrišemo vse vaše osebne podatke.

Naši partnerji, ki obdelujejo osebne podatke

Da bi lahko pravilno obravnavali vaša naročila, komunicirali z vami in delovali kot e-trgovina, moramo sodelovati z našimi partnerji. Zaradi varnosti izbiramo le zanesljive partnerje, ki upoštevajo enaka ali še strožja pravila za zaščito osebnih podatkov. Skupaj si prizadevamo, da bodo vaši podatki varni.

Seznam naših partnerskih procesnih izvajalcev

 • GoPay - ponudnik plačilnega prehoda za spletna plačila
 • Stripe - ponudnik plačilnega prehoda za spletna plačila
 • PayPal - ponudnik spletne denarnice za spletna plačila
 • Klarna - ponudnik plačilnega prehoda za spletna plačila
 • Uloženka - zbiralec zbirnih pošiljk za različne prevoznike
 • Zásilkovna - zbiralec zbirnih pošiljk za različne prevoznike
 • PPL - kurir za dostavo pošiljk
 • DPD - kurir za dostavo pošiljk 
 • Pošta bez hranic - zbiralec zbirnih pošiljk za različne prevoznike
 • GLS - kurir za dostavo pošiljk 
 • DHL - kurir za dostavo pošiljk 
 • DODO - kurir za dostavo pošiljk 
 • Pikito - ponudnik skupnih prevzemnih mest za pošiljke
 • Gebrüder Weiss - kurir za dostavo nadstandardnih pošiljk 
 • Heureka - portal za primerjavo cen, ki kupcem omogoča boljši pregled nad cenami, ki jih ponujajo različne e-trgovine
 • Arukereso - portal za primerjavo cen, ki kupcem omogoča boljši pregled nad cenami, ki jih ponujajo različne e-trgovine
 • Ceneo - portal za primerjavo cen, ki Kupcem omogoča boljši pregled nad cenami, ki jih ponujajo različne e-trgovine
 • Opineo - portal za recenzije
 • Skapjec - portal za primerjavo cen, ki Kupcem omogoča boljši pregled nad cenami, ki jih ponujajo različne e-trgovine
 • Parazuvaj - portal za primerjavo cen, ki Kupcem omogoča boljši pregled nad cenami, ki jih ponujajo različne e-trgovine
 • Compari - portal za primerjavo cen, ki Kupcem omogoča boljši pregled nad cenami, ki jih ponujajo različne e-trgovine
 • Idealo - portal za primerjavo cen, ki Kupcem omogoča boljši pregled nad cenami, ki jih ponujajo različne e-trgovine
 • Smartsupp - ponudnik orodja za spletno komunikacijo s strankami v obliki klepeta v spodnjem desnem kotu strani
 • Dognet - tržna mreža 
 • Google - anonimni statistični podatki o dostopih v storitvi Google Analytics in marketinških dejavnostih v Google marketinškem omrežju
 • Seznam - tržne dejavnosti v tržni mreži Seznam
 • Facebook - marketinške dejavnosti v Facebook marketinškem omrežju
 • Ecomail - ponudnik orodja za pošiljanje marketinških sporočil
 • Smartlook - ponudnik orodja za analizo kakovosti spletne strani in uporabniškega obnašanja
 • Stamped - ponudnik orodja za mailing komunikacijo in obdelavo mnenj strank
 • Shoptet - ponudnik platforme spletne trgovine
 • Retino - ponudnik aplikacije za nemoteno obdelavo vračil blaga in reklamacij
 • Recombee - ponudnik aplikacije za priporočilo blaga
 • AXIMA SMS - portal za pošiljanje kratkih besedilnih sporočil
 • Daktela - aplikacija za obdelavo povpraševanj strank - podpora strankam
 • Criteo - marketinške dejavnosti v marketinškem omrežju Criteo